09.10.2015 má meniny Dionýz   Nastaviť ako úvodnú stránku    Pridať medzi obľúbené    RSS
Vitajte na stránkach www.paragraf.sk - na portáli, kde je právo na Vašej strane
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

právo na vašej strane
Reklama
Abecedný zoznam
Zoznamy
podľa regiónov

Do tejto kategórie môže registrovaný užívateľ vytvárať otázky a témy (vlákna) zaoberajúce sa problematikou občianskeho práva (napríklad dedenie, vzorové zmluvy, žaloby, ručenie, neplatnosť úkonov...)

Vzorová kúpna zmluva na dom (1)

Chcel by som predať byt a kúpiť si rodinný dom. Mám z minulosti nejaké vzory zmlúv a rád by som ich použil (aby som nemusel zvyšovať náklady tým, že si objednám služby právnika). Čo teda musím do zmluvy určite uviesť? Musia byť podpisy overené?

Náležitosti kúpnej zmluvy
2011-02-17 17:54:49

Kúpa alebo predaj nehnuteľností predstavuje, aj vzhľadom na ich hodnotu, pomerne dôležitý právny úkon, ktorého zanedbanie môže mať ďalekosiahle následky. Vašu otázku je potrebné rozdeliť na dve časti:


Predaj bytu- vo všeobecnosti sa pri predaji nehnuteľností použijú a uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka (§588 a nasl.). Pri predaji bytu sa okrem Občianskeho zákonníka použijú (a to prednostne) ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Uvedený zákon je tzv. lex specialis- t.j. špeciálny zákon, ktorého ustanovenia sa použijú prednostne pred ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Podľa tohto zákona (konkrétne §5) Zmluva o prevode vlastníctva bytu (nielen kúpna zmluva, ale aj napríklad darovacia alebo zámenná zmluva) musí byť písomná a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať:


a)popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome,
b)vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa pri priľahlom pozemku nepostupuje podľa písmena e),
c)určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,
d)úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,
e)vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu,
f)zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada,
g)vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,
h)úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov.


Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv; to neplatí, ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu. Ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je aj vyhlásenie prenajímateľa o tom, že nájomca bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.
Ďalšie náležitosti zmluvy upravuje katastrálny zákon v §42, ktorý je rozobraný nižšie.


Kúpa domu- na kúpu domu sa použijú ustanovenia Občianskeho o kúpnej zmluve, pričom okrem týchto ustanovení (napríklad stanovenie kúpnej ceny a podobne) musí kúpna zmluva spĺňať kritéria stanovené v katastrálnom zákone (§42 zákona č. 162/1995 Z.z.). Zmluva (t.j. aj zmluva o predaji bytu a aj zmluva o kúpe domu) musí obsahovať označenie:


a) účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,
b) právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,
c) nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra \"C\" alebo parcela registra \"E\", druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.


Na oboch zmluvách (z ktorých dve vyhotovenia sa prikladajú k návrhu na vklad vlastníckeho práva na príslušnú správu katastra) musí byť podpis predávajúceho notársky overený. Vo Vašom prípade sa teda vyžaduje overenie podpisu iba pri predaji Vášho bytu. Pri kúpe domu je potrebné overiť podpis predávajúceho. Pre úplnosť uvádzame, že podpisy na návrhu na vklad do katastra nie je potrebné notársky overiť. \nSprávny poplatok za povolenie vkladu vlastníckeho práva je 66,- EUR (položka 11 zákona o správnych poplatkoch). V prípade, že máte záujem o urýchlený vklad (do 15 dní), poplatok je vo výške 265,50 EUR.

Lukas Pesko
Pokiaľ chcete pridať príspevok alebo komentár do fóra musíte sa najskôr prihlásiť alebo registrovať.
Vytlačiť  | E-mail  |  ďalšie 
Login
Najčítanejšie
Dnes | 2 dni | Týždeň
Odborné školenie
Prihlášku nájdete na www.jaspis.sk. Na kurze sa naučíte samostatne viesť jednoduché účtovníctvo,...
Zobraziť zoznam
Najžiadanejšie témy
V júni roku 1919 bola spolu s Univerzitou J. A. Komenského zriadená...
Zobraziť zoznam
Anketa
Ste za zavedenie inštitútu predmanželských zmlúv?
Jednoznačne áno
25%
Skôr nie ako áno
25%
Neviem to posúdiť
25%
Nezaujíma ma to
25%